eg-attachments

Descripció

Aquesta extensió s'ha tancat a partir de 7 de març de 2024 i no està disponible per a la seva descàrrega. Aquest tancament és temporal, a l'espera d'una revisió completa.

Ressenyes

27 de abril de 2017 1 resposta
In database query inside a plugin file is not as per the standard WordPress queries. In file "\eg-attachments\inc\eg-attachments-public.inc.php" there is a function "record_click". In this function author is using below query: $sql = $wpdb->prepare('SELECT click_id,clicks_number FROM wp_eg_attachments_clicks WHERE click_date=CURRENT_DATE() AND attach_id=%d AND post_id=%d', $attach_id, $parent_id); Just look at the query, author is using “wp_eg_attachments_clicks” for a table. Here table prefix for that table is “wp_” which is not dynamic. Author should use something like below: $sql = $wpdb->prepare('SELECT click_id,clicks_number FROM '.$wpdb->prefix.'eg_attachments_clicks WHERE click_date=CURRENT_DATE() AND attach_id=%d AND post_id=%d', $attach_id, $parent_id); In place of "wp_" we should always use "$wpdb->prefix" in our queries so that our query will not break even change of table prefix by the user from wp-config.php file. Request to author, please update it in your next release. Thanks, Sunil Chaudhary
Llegiu totes les 8 ressenyes

Col·laboradors i desenvolupadors

«EG-Attachments» és programari de codi obert. La següent gent ha col·laborat en aquesta extensió.

Col·laboradors