AJAX Referer Fix

Fixes a problem that causes "You don't have permission to do that" errors. It replaces…


Bas van Doren 10+ instal·lacions actives S'ha provat amb 2.3.3 S'ha actualitzat fa 15 anys