WordPress.org

Català

Directori d'extensions

Test out the new Plugin Directory and let us know what you think.

Akismet

L'Akismet comprova els comentaris amb el servei web de l'Akismet per veure si semblen brossa o no.

Akismet checks your comments against the Akismet Web service to see if they look like spam or not and lets you review the spam it catches under your blog's "Comments" admin screen.

Les funcionalitats principals de l'Akismet inclouen:

  • Comprova automàticament tots els comentaris i exclou aquells que semblen brossa.
  • Each comment has a status history, so you can easily see which comments were caught or cleared by Akismet and which were spammed or unspammed by a moderator.
  • Les URLs es mostren en el cos del comentari per revelar enllaços ocults o falsos.
  • Els moderadors poden veure el nombre de comentaris aprovats de cada usuari.
  • A discard feature that outright blocks the worst spam, saving you disk space and speeding up your site.

PS: You'll need an Akismet.com API key to use it. Keys are free for personal blogs; paid subscriptions are available for businesses and commercial sites.

Necessita: 3.7 o superior
Compatible fins a: 4.7.1
Darrera actualització: fa 1 mes
Instal·lacions actives: Més d'un milió


Suport

S'han resolt 5 de 13 fils de suport en els darrers dos mesos.

Teniu quelcom a dir? Necessiteu ajuda?

Compatibilitat

+
=
No hi ha prou dades

1 persona diu que funciona.
0 persones diuen que falla.

100,1,1
100,2,2
100,1,1 100,8,8 100,4,4
96,53,51 100,1,1
100,11,11 95,19,18 100,1,1 100,1,1
100,23,23 95,39,37 100,1,1 100,1,1
92,39,36 100,1,1 100,1,1
98,43,42 100,6,6 100,9,9 100,13,13 100,5,5 100,1,1 100,1,1 0,1,0 0,1,0
100,1,1 100,1,1 100,1,1 80,5,4 100,13,13 91,56,51 100,5,5
88,17,15 94,72,68 100,5,5 100,2,2 100,1,1
100,1,1 70,23,16 100,5,5 100,1,1
71,14,10 89,18,16 50,2,1
80,5,4 80,10,8 75,4,3 0,1,0
94,16,15
100,5,5 100,9,9 82,33,27
100,4,4
91,11,10
96,23,22
100,2,2 0,3,0
86,7,6 100,1,1
96,46,44 100,1,1
77,13,10 100,4,4
100,1,1 93,14,13 92,60,55 100,4,4
50,2,1 93,28,26
100,10,10
100,23,23 0,1,0
100,23,23 100,4,4
50,2,1 100,17,17
88,25,22 88,8,7 100,1,1
100,1,1 82,22,18 100,5,5
100,1,1 100,15,15
100,1,1 100,11,11
100,2,2
83,6,5 100,2,2
100,14,14
86,14,12 94,16,15 100,1,1
100,3,3 0,1,0
100,1,1 100,5,5 0,1,0 100,1,1
100,11,11 0,1,0 100,1,1
100,16,16 86,14,12 100,1,1
100,5,5 92,12,11 100,1,1
100,1,1 100,1,1
100,14,14 100,8,8
100,5,5 100,5,5
100,1,1
100,9,9 100,1,1
100,6,6 100,6,6 89,9,8
100,1,1
100,1,1
0,1,0
100,1,1
100,3,3
100,5,5 100,2,2 100,1,1
100,7,7 100,14,14 100,6,6
100,1,1
100,3,3
100,1,1
88,8,7 100,1,1
100,2,2 86,7,6 100,13,13 100,2,2
100,4,4 100,5,5 100,7,7
100,1,1 100,4,4
100,7,7 100,6,6 100,9,9 100,7,7
100,3,3
75,4,3
100,1,1 100,7,7
100,9,9
100,1,1
100,5,5 100,4,4
100,1,1 82,11,9
100,4,4
100,1,1