Accessibility

La comunitat del WordPress i el projecte de codi obert del WordPress es comprometen a ser el més inclusiu i accessible possible. Volem que els usuaris, independentment del dispositiu o la capacitat, puguin publicar contingut i mantenir un lloc web o una aplicació creada amb el WordPress.

WordPress vol fer que l'administrador de WordPress i els paquets compleixin completament WCAG 2.0 AA, sempre que sigui possible.

Tot el codi nou i actualitzat publicat al WordPress, s'ha d'ajustar a aquestes directrius segons els estàndards de codificació d'accessibilitat del WordPress. Algunes funcionalitats i característiques actuals del desenvolupament poden no complir-se completament, i els problemes coneguts s'enumeren a l'enfocament d'accessibilitat del Trac del WordPress.

Tot i que el projecte de WordPress no pot garantir que tots els temes siguin compatibles, l'equip de revisió de tema ha verificat els temes preparats per a l'accessibilitat per assegurar-se que aquests temes passin requisits bàsics d'accessibilitat.

L'equip d'accessibilitat

L' equip d'accessibilitat de WordPress proporciona coneixements d'accessibilitat en tot el projecte per millorar l'accessibilitat del nucli i els recursos de WordPress.

El Manual d'accessibilitat comparteix les millors pràctiques per a l'accessibilitat web, una llista de eines d'accessibilitat, les proves que fem per millorar WordPress, temes i complements i Com participar a l'accessibilitat de WordPress.

Per informar sobre un problema d'accessibilitat que heu trobat al WordPress o a WordPress.org, consulteu el Manual d'accessibilitat a Informes d'errors d'accessibilitat.

Declaració ATAG

Les directrius d'eines d'autoria accessible 2.0, o ATAG, són un conjunt de directrius que mostren com crear una eina per crear pàgines web que siguin accessibles i animin a la creació de contingut accessible.

Els estàndards de programació accessible del WordPress requereixen codi nou o actualitzat que reuneixi els estàndards de les directrius d'accessibilitat de contingut web (WCAG) versió 2.0 en el nivell AA. El compliment amb ATAG és un objectiu addicional més enllà del compliment amb WCAG.

Una aplicació que compleixi completament amb ATAG 2.0 no només s'ha de poder utilitzar per persones amb discapacitats, si que també ha de permetre i animar a tots els usuaris a crear contingut accessible i ajudar-los a reparar errors d'accessibilitat, sense que siguin necessàries eines o extensions addicionals.

Actualment el WordPress no compleix ATAG 2.0 però està compromès a cercar característiques que siguin accessibles i que ajudin als usuaris a crear contingut accessible per a aconseguir l'objectiu a llarg termini de complir amb ATAG.